Hello prime minister: Nicki Minaj responds to Johnson and Whitty

17/09/2021