Hello prime minister: Nicki Minaj responds to Johnson and Whitty